REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.BOBOBABY.EU

 I.  Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem http://www.bobobaby.eu, zwanym dalej ?sklepem bobobaby.eu? jest platformą prowadzoną przez: Firmę Handlową Bobas Dariusz Broczkowski, z siedzibą w Chróścinie , pod adresem 46-073, Chróścina Opolska, ul. Niemodlińska 107, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 809 prowadzonej przez Wójta Gminy Dąbrowa,   NIP: 991-000-00-13, Regon: 531300691. Konto bankowe BZ WBK IV oddział Opole nr. 26 1090 1649 0000 0001 2356 4091, zwana dalej ?F.H.Bobas?.
 2. F.H.Bobas jest właścicielem zastrzeżonego przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej Znaku Towarowego BOBOBABY pod numerem 240125. Wszelkie prawa do kopiowania i powielania znaku są prawnie zabronione.
 3. Niniejszy regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze sklepu internetowego www.bobobaby.eu , Określa zasady dokonania za jego pośrednictwem zakupu towarów, składania zamówień , dostawy zamówionych  produktów osobie dokonującej zakupów zwanej dalej? Klientem?, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, zasady odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Klient oraz Sklep bobobaby.eu łącznie zwani są dalej ?stronami? lub indywidualnie ?stroną?  
 4. We wszystkich kwestiach dotyczących zakupów on-line można kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sklepu z siedzibą :45-809, Opole, ul. Spokojna 5. , od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16., pod numerem telefonu: 775471977. Biuro Obsługi Klienta telefonicznie udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez sklep bobobaby.eu działalności. Adres e-mail Biura Obsługi Klienta: biurobobas@bobas.biz. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta wynika z taryfy operatora telefonicznego.
 5. Klientem ?Sklepu bobobaby.eu? może być osoba pełnoletnia która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada zgodę rodziców na zawieranie umowy ze sklepem bobobaby.eu, co pozwala mu na dokonywanie zamówień.
 6. Akceptacja regulaminu? sklepu bobobaby.eu? jest niezbędna w celu utworzenia Konta Klienta lub złożenia zamówienia prze Klienta. Klient akceptując Regulamin akceptuje jego postanowienia w całości.
 7. Strony uzgadniają, że do łączących je stosunków prawnych będą miały zastosowanie niniejsze warunki regulaminu, które są dostępne na stronie sklepu www.bobobaby.eu, jak również powszechnie obowiązujące przepisy prawa , w tym w szczególności:  

          a)    Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

          b)    Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie 

                 kodeksu cywilnego (Dz.U.2002 .141.1176z późniejszymi zmianami)

 

II.  Zawarcie umowy, zamówienia

 

 1. Zamówienia internetowe (dalej zwane ?Zamówieniami?) można składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Przyjmowane są bezpośrednio na stronie sklepu bobobaby.eu . Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze w godzinach 8-16. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru w następujący sposób, kolejno:

          a)    Klient dodaje wybrane produkty do koszyka.

          b)    Decyduje o jednym z oferowanym sposobów dostawy (kurier, Poczta Polska)

          c)    Klient niezarejestrowany, który nie posiada konta Klienta musi wypełnić formularz zamówienia z wpisaniem jego

                 niezbędnych danych do zawarcia umowy sprzedaży.

          d)    Klient, który posiada konto Klienta potwierdza lub uzupełnia formularz zamówienia, aktualizuje dane konieczne

                   do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, jak adres, numer telefonu i inne.

          e)    Następnie Klient decyduje i wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałe wskazane w formularzu zamówienia łączne

                  koszty realizacji zamówienia.

          f)     Utworzone zamówienie Klient przesyła za pomocą właściwej funkcjonalności Sklepu (Wyślij/Zatwierdź)

          g)    W celu zapłaty ceny i w zależności od wybranego sposobu płatności, Klient może zostać przekierowany do  

                  zewnętrznych stron dostawców usług płatniczych.

          h)   W odpowiedzi na zamówienie Klienta, sklep bobobaby.eu niezwłocznie powiadamia Klienta wysyłając do niego    

                wiadomość elektroniczną na podany w tym celu adres email, potwierdzając zamówienie i przyjęcie składanej  

                oferty, bądź informując o braku możliwości jej przyjęcia.

 1. E-mail Potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny z akceptacją przez sklep bobobaby zamówienia złożonego przez Klienta oraz z zawarciem umowy sprzedaży między stronami
 2. Sklep bobobobaby.eu nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji , wymiany sprzętu , przeglądu , w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy strony www.bobobaby.eu.
 3. Sklep bobobaby.eu zastrzega prawo do możliwości aktualizowania cen zamieszczonych w ofercie. Nie wpływa to jednakże na zamówienia złożone i przyjęte przez sklep bobobaby.eu przed wprowadzeniem zmian.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Wszystkie informacje prezentowane na stronie sklepu bobobaby.eu są jedynie zaproszeniem do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez sprzedającego ? Sklep bobobaby.eu do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Przy braku dostępności całości lub części zamawianych przez Klienta produktów Sklep bobobab.eu niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od umowy powiadomi o tym Klienta. Zwróci całość otrzymanej od niego zapłaty.
 7. W innych przypadkach powstałych problemów powstałych podczas realizacji zamówienia Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Klientem na podany przez niego numer telefonu lub adres email, w celu wyjaśnienia lub wprowadzenia ewentualnych zmian.
 8. Każdy zakup udokumentowany jest dowodem zakupu lub fakturą VAT zgodnie z dokonanym wyborem przez Klienta w momencie składania zamówienia. Sklep bobobaby.eu nie wystawia faktur proforma na życzenie Klienta.

 

III. Dostawa towaru

 

 1. Sklep bobobaby.eu dostarcza przesyłkę na podany przez Klienta adres w formularzu zamówienia.
 2. Istnieje możliwość zmiany adresu dostawy na wniosek Klienta, zgłoszony za pomocą wiadomości email, wysłanej na adres biurobobas@bobas.biz, o temacie ?ZMIANA ADRESU?. Sklep bobobaby.eu może nie uwzględnić wniosku Klienta jeśli produkt został już wysłany na podany w formularzu zamówienia adres.
 3. Koszty dostawy ponosi Klient. Wysokość kosztów dostawy podawana jest każdorazowo przy finalizacji zamówienia.
 4. Towar zakupiony w sklepie bobobaby.eu dostarczamy wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych ,w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu sklep bobobaby.eu nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 6. Na czas oczekiwania na złożone zamówienie przez Klienta składa się łączny czas realizacji zamówienia przez sklep bobobaby.eu i czas dostawy produktu przez wybranego przewoźnika. Sklep bobobaby.eu po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przekazuje przesyłkę do wybranego przez Klienta przewoźnika maksymalnie 1-3 dni roboczych.
 7. Do czasu realizacji zamówienia przez Sklep bobobaby.eu należy doliczyć czas dostawy towaru przez wybranego przewoźnika (kurier, Poczta Polska)
 8. Sklep bobobaby.eu nie wysyła zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej w opcji za pobraniem
 9. Przy odbiorze przesyłki Sklep bobobaby.eu zaleca Klientowi aby otworzył przesyłkę w obecności kuriera w celu upewnienia się o braku uszkodzeń towaru , opakowania   ,lub brakujących produktów. W przypadku stwierdzenia wad Klient powinien:

         a)    Na liście przewozowym dokładnie opisać stan przesyłki

         b)    Odmówić przyjęcie przesyłki od kuriera

         c)    Uzyskać podpis kuriera pod swoimi uwagami na liście przewozowym

         d)    Zgłosić sprawę do Biura Obsługi Klienta sklepu bobobaby.eu w terminie do 3 dni kalendarzowych z wyłączeniem                       świąt

         e)    Powyższe postanowienia nie wyłączają , ani nie ograniczają uprawnień Kupującego przewidzianych w dziale VI                         poniżej

    10.  Sklep bobobaby.eu nie oferuje możliwości odbioru osobistego w siedzibie Sklepu.

 IV.  Płatności i ceny

 

 1. Ceny w sklepie bobobobay.eu podawane są w złotych polskich (PLN). Są cenami brutto, zawierają podatek VAT i wszelkie należne cła.
 2. Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki, których wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności, chyba, że warunki promocji sklepu bobobaby.eu stanowią inaczej, np. akcji promocyjnej ?darmowa dostawa?.
 3. Sklep bobobaby.eu zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Nie wpływa to na jednakże na zamówienia złożone i przyjęte przez sklep bobobaby.eu przed wprowadzeniem zmian.
 4. Dokonanie płatności w sklepie bobobaby.eu następuje za pośrednictwem:

        a)    Płatności online, zgodnie z aktualnym oferowanym i akceptowanym przez sklep bobobaby.eu elektronicznym                           systemem płatności

        b)    Kurierem za pobraniem gotówkowym(dostępne tylko przy wybraniu opcji dostawy kurierem Fedex za pobraniem)

        c)    Płatności przelewem na konto

                F.H. Bobas

                BZ WBK IV oddział Opole

               26 1090 1649 0000 0001 2356 4091

              W tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać numer zamówienia oraz dane Klienta. 

              Sklep bobobaby.eu gwarantuje bezpieczeństwo płatności dokonanych kartą płatniczą dzięki zastosowaniu systemu               szyfrowania za pomocą protokołu SSL( Secure Socker Layer) oraz zleceniu obsługi przez PayU.

 1. W przypadku zamówień opłacanych przez płatności elektroniczne lub przelewem brak odnotowanej wpłaty w okresie 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, zamówienia ulegają anulowaniu.
 2. Sklep bobobaby.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia , jeżeli istnieje uprzedni spór co do płatności lub występuje nadmiernie wysoki poziom zamówień , o czym powiadomi Kupującego.
 3. Zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej FEDEX Sp.z o.o. ,które doręczane są wyłącznie w dni robocze , w godzinach pracy oddziałów FEDEX Sp z o.o. od godziny 8:00 do 17:00. Szczegółowe warunki dostawy zamówienia określone są w regulaminie świadczenia usług FEDEX Sp z o.o. zamieszczonym na stronie internetowej

          http;// www fedex.com/pl/legal_terms.html

 V.  Prawo odstąpienia. Zwrot towaru niewadliwego

 

 1. Towar zakupiony w sklepie bobobaby.eu objęty jest konsumenckim prawem do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.
 2. Klientowi nie związanemu bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy, składając w Sklepie oświadczenie na piśmie wysłane w ciągu 10 dni od daty otrzymania zamówienia, zawarcia umowy.
 3. Pismo powinno zawierać dane pozwalające zidentyfikować transakcję (numer zamówienia) i zostać wysłane na adres email: biurobobas@bobas.biz lub pisemnie pocztą na adres:

          Sklep Bobobaby, ul. Spokojna 5,45-809 Opole

 1. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (rozpakowanie, przymierzenie, stwierdzenie braku wad). Jeśli zwrócony produkt nosi ślady użytkowania wykraczające poza zwykły zarząd. sklep bobobaby.eu zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Konsumenta odszkodowania w zakresie w jakim pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 2. Towar musi być odpowiednio zapakowany, tak aby nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. Za zapakowanie i nadanie towaru odpowiedzialny jest jego nadawca. Do produktu prosimy dołączyć dowód zakupu, wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru (do pobrania ze strony sklepu bobobaby.eu ). Wszelkie Koszt i ryzyko związane ze zwrotem produktu ponosi Klient. Sklep bobobay.eu nie ponosi również odpowiedzialności za niedotrzymanie przesyłki od Klienta
 3. W przypadku wykonania prawa odstąpienia koszt ceny uiszczonej przez Klienta za zakup towaru zostanie niezwłocznie zwrócony. Nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy , otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta, na podane przez Klienta konto bankowe, przy płatności kartą płatniczą zwrot dokonywany jest bezpośrednio na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej używanej do płatności zamówienia
 4. Sklep bobobaby.eu nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem ani do paczkomatów. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 5. Adres, na który należy odesłać zwracany towar:

          Sklep Bobobaby,ul.Spokojna 5,45-809 Opole

 1. Produkty należy odsyłać kurierem lub Pocztą Polską.

VI.  Niezgodność z umową, uprawnienia przy wadliwym towarze

 

 1. Klient niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy może złożyć reklamację .jeżeli towar jest niezgodny z umową , Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez:
  1. nieodpłatną naprawę
  2. wymianę na nowy
  3. odstąpić od umowy
 2. Aby zareklamować towar należy powiadomić telefonicznie Punkt Obsługi Klienta, przesyłając wiadomość pocztą lub email , wskazując przyczynę reklamacji, żądanie z nią związane oraz dane kontaktowe Klienta na adres biurobobas@bobas.biz lub na adres:

          Sklep Bobobaby,ul. Spokojna 5,45-809 Opole

 1. Sklep bobobaby.eu udostępnia druk reklamacyjny, który zostanie przesłany drogą elektroniczną do Klienta w przypadku wyrażenia chęci dokonania reklamacji.
 2. W reklamacji powinny zostać przedstawione niezbędne dane towaru, dowód zakupu np. dowód zakupu, faktura, numer zamówienia, formę rekompensaty.
 3. Adres, na który należy odesłać reklamowany towar:

          Sklep Bobobaby,ul.Spokojna 5,45-809 Opole

 1. Produkty należy odsyłać kurierem lub Pocztą Polską.
 2. Sklep bobobaby.eu powiadomi Klienta w terminie do 14 dni pisemnie lub elektronicznie o sposobie rozpatrzenia reklamacji (wymiana towaru, obniżka ceny, zwrot ceny, zwrot kosztu dostawy, naprawa uszkodzenia)
 3. Sklep bobobaby.eu nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłanych przez sklep bobobaby.eu wiadomości na adres wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili na komputerze używanym przez Kupującego.
 4. Klienci nie będący Konsumentami nie podlegają odpowiedzialności w zakresie rękojmi.
 5. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, sklep bobobaby.eu pokrywa koszty przesyłki reklamowanego towaru. Koszty transportu związane z nieuznanymi reklamacjami ponosi Klient.
 6. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r(Dz.U.z 2002 nr 144, poz 1204z póz.zm) o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego Konsument traci uprawnienie do żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stanu stwierdzenia niezgodności z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcę. Sklep bobobaby.eu odpowiada za niezgodność towaru z umową przed upływem dwóch lat od daty wydania tego towaru Klientowi.
 7. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 VII.  Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe podawane podczas rejestracji w sklepie bobobaby.eu są przetwarzane przez F.H. Bobas jako administratora danych osobowych. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas rejestracji oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego w tym dokonywanie zakupów.
 2. Podanie danych przez Konsumenta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez sklep bobobaby.eu usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie bobobaby.eu.
 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych . Dane mogą być modyfikowane po zalogowaniu się do Konta Klienta na stronie Sklepu bobobaby.eu.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień złożonych w sklepie bobobaby.eu. Mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu.
 5. Klient poświadcza ,iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 6.  Jedna osoba fizyczna , może posiadać tylko jedno konto na stronie sklepu bobobaby.eu
 7. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące kwestii ochrony danych osobowych oraz polityki ?cookies? dostępne są w zakładce ?Polityka prywatności?

 

VIII.  Zapisy końcowe

 

 1. F.H.Bobas zapewnia Klientowi poprawność działania ?sklepu bobobaby? w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć sklepu bobobaby.eu należy je wszystkie wyłączyć.
 2. Sklep może podlegać okresowym konserwacjom, przerwom technicznym wynikającym z potrzeby uaktualnienia, przebudowy, modernizacji treści witryny Sklepu.
 3. Sklep bobobaby.eu umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu oraz w każdym momencie korzystania ze sklepu bobobaby.eu , w zakładce bobobaby.eu/regulamin.
 4. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie bobobaby.eu stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu bobobaby.eu.
 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 7. F.H. Bobas zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie sklepu bobobaby.eu. Klienci posiadający konto w sklepie bobobaby.eu zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.